ကမ္ဘာ့ အဆိပ်အပြင်းဆုံး မြွေ (၁၀) မျိုး

ကမဘြာ့ အဆိပအွပှငွးဆုံး မှှေ (၁၀) မှိုး

မှှဟော ခှထေောကမွရှိသော တှားသှားသတတြဝါမှားတှငွ လူသိအမှားဆုံး တိရဈဆာနတွဈမှိုးဖှဈပါတယွ။ ကမဘြာပေါတွှငွ မှှမှေိုးစိတပွေါငွး ၂၃ဝဝ ခန့ရွှိပှီး အဆိပရွှိသောမှှနှငေ့ွ အဆိပမွရှိသောမှှဟေူ၍ ခှဲခှား နိုငသွညွ။

မှှကေို လူတိုငွး ကှောကလွန့လွေ့ရှိကှပါတယွ။ မှှတေိုငွးက အနတြရာယမွပေးနိုငသွောလွညွး အဆိပွ ရှိသောမှှမှေားကတော့ လူကို အသကဆွုံးရှုံးစသညအွေထိ ဒုကခြပေးနိုငပွါတယွ။

ကမဘြာပေါရွှိ မှှမှေိုးစိတမွှားစှာထဲက အဆိပအွပှငွးဆုံးမှှေ ၁ဝ မှိုးအကှောငွးကို ဗဟုသုတအဖှဈ မှှဝဖေောပွှအပပွါသညွ။

၁။ ခလောကမွှှေ (Rattlesnake)

ခလောကမွှှကေို အမရေိကတိုကွ အမှားဆုံးတှေ့ရလေ့ရှိပါတယွ။သူတို့ရဲ့အမှီးနောကပွိုငွးဟာ ခလောကပွုံစံ‌လေး ဖှဈနတောကှောင့ွ ခလောကမွှှလေို့ ခေါဆွိုကှတာပါ။

သူတို့ အမှီးက ခလောကသွံကှောင့ွ သူတို့လာနတယဆွေိုတာ သိနွုငပွါတယွ။သူတို့ဟာ ခလောကသွံကို ရနသွူနှင့ရွငဆွိုငရွာတှငွ အာရုံလှဲရနွ အသုံးပှု‌ လေ့ကှပါတယွ။

ခလောကမွှှဟာ မှှပှေေးအမှိုးစားထဲမှာ ပါပါတယွ။ ခလောကမွှှတှဟေော မှောကအွမရေိကရဲ့ အဆိပအွပှငွးဆုံးလို့ ပှောလို့ရပါတယွ။ ခလောကမွှှေ အကိုကခွံလိုကရွတာနဲ့ ခနဓြာကိုယထွဲက တဈသှူးတှေ ပကှစွီးသှားမှာဖှဈပှီး နှလုံးခုနရွပကွာ ခကှခွှငွးသစနေေိုငပွါတယွ။မှှဆေိပဖွှဆေေး ထိုးနိုငခွဲ့ရငတွော့ သဆေုံးနှုနွးက (၄၀) ရာခိုငနွှုနွး လှော့ခနှိုငမွှာဖှဈပါတယွ။

၂။ အကဒွါမှှပှေေး (Death Adder)

ဒီမှှတှကေေိုတော့ သှစတှေးလှ၊ နယူးဂီနီ တို့မှာ တှေ့ရမှားပှီး အဆိပပွှငွးသော မှှတဈမှေိုးဖှဈပါတယွ။ ခနဓြာကိုယွ ဖှဲ့စညွးတညဆွောကပွုံ တိုတုတသွောလွညွး အဆိပပွှံ့နှံ့မှု လငှမွှနပွါတယွ။

၎င်းငျးငြးငွးးမှှေ အကိုကခွံရပှီဆိုရငတွော့ ခှောကနွာရီအတှငွး သှကခွှာပါဒဖှဈနိုငရွုံမက အသကရွှူစနဈပကှစွီးကာ သစနေေိုငပွါတယွ။

ပိုကှောကစွရာကောငွးတဲ့အခကှကွ မှှအကေိုကခွံရပှီးခငွှး ရောဂါလကခြာ မပှတဲ့အတှကွ အာရုံကှောပကှစွီးမှုကို ကုသနိုငတွဲ့အခှင့ရွေး နညွးပါးလှပါတယွ။

၃။ မှှပှေေး (Vipers)

မှှပှေေးတှကေိုတော့ မှနမွာနိုငငွံတှငသွာမက တကမဘြာလုံးမှာတှေ့နိုငပွါတယွ။ ဒါပမယေ့ွ အဆိပအွပှငွးဆုံး မှှတှကေေိုတော့ အိနဒြိယနဲ့ တရုတွ ကဲ့သို့သော အာရှနိုငငွံတှမှော ပေါတယွ။

နရောဒသအလေိုကွ မှှအရေောငွ၊အရှယအွစား၊အဆိပပွှငွးထနမွှုတို့ ကှာခှားနိုငပွါတယွ။မှှပှေေးအမှားစုက အပှေးအကှကနွှင့ဖွှဈသောလွညွး ကနတြာရမှှပှေေးမှိုးကမူ ကှေးနီရောငွ၊အညိုရောငအွကှကွ မပေါတွဈပေါရွှိတတကွှပါတယွ။

မှှပှေေးကိုကရွငွ ဖှဈလာမယ့ွ လကခြဏာကတော့ နာကငှမွယွ ရောငရွမွးမယွ။ တခှားလကခြဏာကတော့ သှေးဖိအားနဲ့ နှလုံးခုံနှုနွးလှော့ကခှှငွးကှောင့ွ သှားဖုံးက သှေးယိုတကပွါတယွ။မှှကေိုကခွံရပှီးနောကွ သှေးအဆိပွ တကခွှငွး အသကရွူကပှခွှငွးတို့ဖှဈကာ တဈရကကွနေ နှဈပတအွတှငွး သဆေုံးတကပွါတယွ။

၄။ မှှဟေောကွ (Cobra)

မှှဟေောကအွမှားစုကတော့ အဆိပပွှငွးတယဆွိုတာ လူတိုငွးသိပှီးဖှဈပါတယွ။ ၎င်းငျးငြးငွးမှှမှေိုးကို မှနမွာနိုငငွံအပါအဝငွ အာရှ၊အာဖရိကနှင့ွ အပူပိုငွးဒသမှေားတှငွ တှေ့ရလေ့ရှိပါတယွ။

အရှယအွစားကှီးမားကာ အရှညွ ၉ ပမှေ ၁၃ ပအထေိ ရှိတတကွှပါတယွ။၎င်းငျးငြးငွးတို့၏ အဆိပကွို သုံးမီတာအထိ အဆိပမွှုတထွုတနွိုငကွှပါတယွ။

မှှဟေောကွ အကိုကခွံရပှီဆိုရငတွော့ ဖှဈလာမယ့ွ ရောဂါလကခြဏာတှကတေော့ အော့အနခွှငွး ဗိုကနွာခှငွးနဲ့ တကခွှငွးတှေ ဖှဈလာပှီး အသကရွှူစနဈပကှစွီးစပှေီး နာရီဝကအွတှငွး သဆေုံးနိုငပွါတယွ။

၅။ ကှားမှှေ (Tiger Snake)

ဒီမှှတှကေေို သှစတှေးလနှဲ့နယူးဇီလနတွို့တှငွ တှေ့ရပါတယွ။ကှားမှှဆေိုသည့အွတိုငွး ကိုယပွေါတွှငွ အဝါအစငွးမှားပါရှိပါတယွ။သာမနအွားဖှင့ွ ရနမွလိုတတပွဲ အေးဆေးစှာ နကှပေါတယွ။

သို့သောွ သူတို့ စိတအွနှောင့အွယှကဖွှဈလာရငတွော့ အတငွးတိုကခွိုကတွတတွဲ့ မှှမှေိုးဖှဈပါတယွ။ အဆိပအွလှနပွှငွးတဲ့အတှကွ ဒီမှှအကေိုကခွံရပှီဆိုတာနဲ့အသကရွှူရခကပွှီး သှကခွှာပါဒဖှဈကာ နာရီဝကအွတှငွး သစနေေိုငပွါတယွ။

၆။ အမညွးရောငွ မမဗွာမှှေ (Black Mamba)

ဒီမှှတှဟေော အာဖရိကမှာတှေ့ရမှားပှီး အာဖရိကရဲ့ အဆိပအွပှငွးဆုံး မှှတှဖှဈေပေါတယွ။၎င်းငျးငြးငွးတို့ရဲ့ အာခေါငအွတှငွးဘကွ အရောငဟွာ အနကရွောငဖွှဈသည့အွတှကွ Black Mamba မှှလေို့ ခေါဆွိုကှခှငွး ဖှဈပါတယွ။

၎င်းငျးငြးငွးမှှမှေားဟာ တိုကခွိုကမွှု မှနဆွနလွှနွးပှီး တဈခါတိုကခွိုကရွငွ(၁၂) ကှိမအွထိ တိုကခွိုကနွိုငစွှမွးရှိပါတယွ။အသကွ (၁၀) နှဈကနေ (၂၅) နှဈအရှယွ လူငယတွှကေို တဈခကှကွိုကရွုံနဲ့ သစလေေောကတွဲ့အထိ အဆိပသွင့စွပေါတယွ။

၎င်းငျးငြးငွးမှှရေဲ့ အဆိပကွ သှေးနီဥမှားကို ပကှစွီးစပှေီး နှလုံးရပတွန့နွိုငစွှမွးရှိပါတယွ။၎င်းငျးငြးငွးမှှအကေိုကခွံရပှီး မှှဆေိပဖွှဆေး မထိုးနိုငရွငတွော့ (၁၅) မိနဈအတှငွး သဆေုံတတပွါတယွ။

၇။ တိုကပွနမွှှေ (Taipan)

ဩစတေးလတှှငွ အတှေ့ရအမှားဆုံး မှှဖှဈပေါတယွ။အရှယအွစားကတော့ လငွးမှှနေဲ့အရှယတွူခန့ွ ဖှဈပါတယွ။

ဒီမှှကတေော့ ဝကအွကောငရွေ (၁၂၀၀၀) ကိုသစလေေောကတွဲ့ အဆိပရွှိသူ ဖှဈပါတယွ။ ဒီမှှတှဟေော ရနသွူကို လငှမွှနစွှာတိုကခွိုကတွတတွဲ့ မှှမှေိုးဖှဈပါတယွ။

ဒီမှှအကေိုကခွံရရငတွော့ သှေးလညပွတမွှုရပတွန့ပွှီး တဈနာရီအတှငွး အသကဆွုံးရှူံးစနေိုငပွါတယွ။ ယခငကွ ဖှဆေေးမရှိသဖှင့ွ အကိုကခွံရသူတိုငွး သဆေုံတတကွှသောလွညွး ယခုအခါ ဖှဆေေးရှိလာသဖှင့ွ ပှောကကွငွးနိုငပွါတယွ။သိုသောွ ရကပွေါငွးမှားစှာ ကုသပှီးမှ ပုံမှနအွခှအနကေေို ပှနရွောကနွိုငပွါတယွ။

၈။ အပှာရောငွ ခရိတမွှှေ (Blue Krait)

ဒီမှှမှေိုးက အရှေ့တောငအွာရှနဲ့ အရှေ့အာရှနိုငငွံမှားတှငွ တှေ့ရမှားပါတယွ။ အထူးသဖှငွ့ မလေးရှားနိုငငွံတှငွ တှေ့ရမှားပါတယွ။

ညဘကမွှ ထှကတွကတွဲ့ မှှမှေိုးဖှဈပှီး သူရဲ့အဆိပကွ အလှနပွှငွးထနပွါတယွ။မှှယေောကထွကွ အဆိပွ ၁၆ ဆ ပှငွးအားရှိပှီး ဆငကွိုတောငွ သစနေေိုငသွညအွထိ အဆိပပွှငွးထနပွါတယွ။

၎င်းငျးငြးငွးမှှအကေိုကခွံရလှှငွ လူ ၁၀ ယောကတွှငွ ၅ ‌ယောကွ အသကမွီလေ့ မရှိတတကွှပါဘူး။၎င်းငျးငြးငွးမှှအကေိုကခွံရပါက ခကှခွှငွးလဖှတသွေကဲ့သို့ ဖှဈပှီး အကှောသကော မီနဈအနညွးငယအွတှငွးသဆေုံနိုငပွါတယွ။

၉။ အရှေ့ပိုငွး အညိုရောငမွှှေ (Eastern Brown Snake)

ဒီမှှတှကေေ သှစတှေးလှှရဲ့ လူနထေူထပတွဲ့နရောတှမှော အနမှေားပှီး အဆပအွပှငဆွုံး မှှမှေိုးစာရငွးဝငဖွှဈပါတယွ။၎င်းငျးငြးငွး မှှမှေားဟာ ရနသွူကို လငှမွှနစွှာတိုကခွိုကတွတပွါတယွ။

ရနလွိုပှီး ရနသွူကို ထပခွါထပခွါလညွး တိုကခွိုကတွတပွါတယွ။ မှှပေေါကလွေးတှတေောငွ လူတှကေို သစပေေါတယွ။ သူ့အဆိပဟွာ အာရုံကှောပကှစွီးစပှေီး သှေးခဲစပေါတယွ။

၁၀။ ကုနွးတှငွး တိုငပွနမွှှေ ( Inland Taipan)

ဒီမှှကတေော့ အဆိပဘွုရငလွို့ ခေါရွလောကအွောငွ အဆိပအွပှငွးဆုံး‌ မှှအဖှဈေ သတမွှတခွံထားရတဲ့ မှှဖှဈပေါတယွ။

ဩစတှေးလနှိုငငွံ၊အရှေ့အလယပွိုငွးတှငွ ရှငသွနပွေါကဖွှားပှီး နှရောသီတှငွ အညိုရောငပွှောငွးပှီး ဆောငွးရာသီတှငွ အနကရွောငွ အညိုရင့ရွောငအွဖှဈ ပှောငွးလဲတတပွါတယွ။

အရှယအွသားမှာ ၆ ပမှေ ၈ ပကှေောအွထိ ရှိတတပွါတယွ။အဆိပထွုတနွိုငသွည့ွ ပမွှးမှှပမာဏမှာ ၄၄ မီလီဂရမဖွှဈပါတယွ။အမှားဆုံး အဆိပထွုတနွိုငတွဲ့ ပမာဏကတော့ ၁၁၀ မီလီဂရမွ ဖှဈပါတယွ။၎င်းငျးငြးငွးးပမာဏဟာ လူပေါငွး (၁၀၀) ကိုသစနေေိုငပွါတယွ။

သာမနအွားဖှင့ွ ရနလွိုတကတွဲ့ မှှမှေိုးမဟုတပွါဘူး။ သူတို့ကို အနတြရာယပွှုလာမှသာ ပှနလွညတွိုကခွိုကွ တကတွာပါ။

Knight News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *